Avukat Arama

Sosyal Medya

Çalışma Alanı

Uluslararası Hukuk

 

Büromuz; birçok dış ticaret şirketi, sektörel dış ticaret şirketi, ihracatçı ve ithalatçı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda ihracat ve ithalatta karşılaşılan sorunların çözüm yollarını bulma ve uygulama yönünde gerekli alt yapıyı oluşturarak iyi bir hizmet verme hedefi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Uzunca bir süredir bu alanda faaliyet gösteren büromuz Türkiye' nin önde gelen şirketlerine hizmet vermek suretiyle kapsamlı bir portföy ve deneyim sahibi haline gelmiştir.  Bu kapsamda müvekkillerimizin yurt dışındaki alacak ve davalarının takibini gerek irtibatlı bürolar aracılığı ile gerekse de bizzat kendi avukatlarımızın katılımı ile en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

 

 Büromuzun bu alanda gösterdiği faaliyetler;

 

  Yurt dışı alacak takibi

  İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi.

   Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.

  Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü.

  İthalatta haksız rekabetin önlenmesi.

•  Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü.

•   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler ile davaların takibi.

  Transit ticaret Standardizasyon İhraç edilen malların gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması     ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü.

Enerji ve Madencilik Hukuku

 

Noyan Hukuk Bürosu, enerji ve madencilik sektöründe kapsamlı bir tecrübe, bilgi ve birikime sahiptir. Büromuz, şu ana kadar elektrik, doğal gaz, enerji dağıtım ve düzenlemeleri, enerji finansmanı konularında çeşitli müvekkillere danışmanlık hizmeti vermiş ve enerji sektörüne dair sözleşmeler konusunda uzmanlaşmıştır. Sektördeki başlıca uzmanlık alanlarımız enerji santralleri, petrol, gaz ve maden olarak sıralanabilir.Aynı zamanda büromuz rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve bioyakıt gibi yenileneblir enerji alanlarında da hukuki danışmalık hizmetleri vermektedir.

 

Enerji sektöründe Büromuzun verdiği bazı hizmetler aşağıdaki gibidir.

 

•   Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri

•   EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi

•   Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, bu şirketlerin hisse devirleri

•   Emission reduction purchase agreement (ERPA),

•   İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması,

•   Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri,

•   Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,

•   Enerji santrallerinin inşaat anlaşmaları

•   Türbin alımı anlaşmaları

•   Kömür tedarik anlaşmaları ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Noyan Hukuk Bürosu Copyright 2016

Bankacılık ve Finans Hukuku

 

Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukat ve danışmanlarımızca sağlanmaktadır. Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili birçok işlemi kapsamaktadır.

 

Büromuzca verilen hizmetler;

 

•   İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar

•   Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında  danışmanlık vermek

•   Finansal Kiralama

•   Kredi Sözleşmeleri

•   Şirket Finansmanı

•   Proje Finansmanı

•   Uluslararası Ticaret Finansı

•   Sermaye Piyasası Uygulamaları

•   Denizcilik ve Yatçılık Finansmanı

Gayrimenkul Hukuku

 

Verilen hizmetler, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmetleri, kira uyuşmazlılarının çözümlerini, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

 

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

 

•   Tapu işlemleri

•   Kiralama Sözleşmeleri

•   İpotek sözleşmeleri

•   Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )Alım - satım sözleşmeleri

•   Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

•   İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

•   Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi

•   Gayrimenkul finansmanı

Fikri ve Sinai Haklar

 

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınai Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

 

Marka ve Patent avukatlarımız Fikri ve Sınai Haklar konularında hem teorik hem pratik deneyime sahiptirler.

 

Özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye'de tescili ve korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışan departmanımız müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır.

 

Sağladığımız Hizmetler;

 

•   Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem

•   Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem

•   Telif Hakları

•   Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

•   Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

•   Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

•   Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak

•   Endüstriyel Tasarım Başvuruları.

Sağlık ve İlaç Hukuku

 

Noyan Hukuk Bürosu ilaç ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

•   İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,

•   İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,

•   Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki kontrolü,

•   İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,

•   Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü,

•   İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü,

•   İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,

•   Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin),

•   Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,

•   İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri,

•   Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,

•   Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,

Şirketler Hukuku

 

Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

 

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

 

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

 

•   Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu

•   Haksız rekabetin önlenmesi,

•   Tüketicinin Korunması

•   Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması

•   Sermaye Piyasasıİrtibat bürolarının kurulması

•   Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler

•   Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

•   Sermeye Arttırımları ve İndirimleri

•   Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )

•   Şirket birleşme ve devralmaları

Vergi Hukuku

 

Verilen hizmetler, vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

İdare Hukuku

 

Verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Ceza Hukuku

 

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, fikri ve sınai haklar mevzuatından kaynaklanan ve ekonomik suçlarla alakalı uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

Verilen hizmetler, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir...

Ticaret Hukuku

 

Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.

 

 Hukuk Büromuz nezdinde yapılan sözleşmelere örnek olarak;

 

•   Hissedarlık Sözleşmesi

•   Distribütörlük Sözleşmesi

•   Joint ventures

•   Franchising Sözleşmesi

•   Satım Sözleşmesi

•   Mal Alım Sözleşmesi

•   Acente Sözleşmesi

•   İnşaat Sözleşmeleri

•   Kredi Sözleşmeleri

•   Lisans Sözleşmeleri

•   İş Akitleri

•   Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri verilebilir.

Medeni Hukuk

 

Verilen hizmetler, aile hukuku, miras hukuku, taşınır mal zilyetliği, ayni hak tesisleri ile ilgili Medeni Hukuk Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Derneklerin, federasyonların ve vakıfların işleyişleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık verilmekte ve özellikle kurulma aşamalarında tüzüklerinin ve vakıf senetlerinin hazırlanması, kurulduktan sonraki aşamalarda ise tüzük ve vakıf senedi tadilatlarının gerçekleştirilmesi, genel kurullarına katılınması yönünde hizmetler verilmektedir.

İcra İflas Hukuku

 

Verilen hizmetler alacaklının alacağını alması için yetkili organlara baş vurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak, icra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, Bankaların Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda ticari hayatta gerçek yada tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek, borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklılarının iflas masasına kayıt edilmesi, alacakların tahsili için yasal girişimleri yerine getirilmesi, Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığı ortadan kaldırarak sermaye şirketi ve kooperatifin varlığını sürdürmesi için İİK'nın 179 maddesi gereğince gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Medya Hukuku

 

Yazılı basın, radyo ve televizyon yayın organlarının danışmanlığı, özellikle,

•   Medya şirketi kurulumu,

•   Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı,

•   Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)

•   Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları,

•   Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar,

•   Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi,

•   Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi,

 

Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması yönünde hizmetler verilmekte, Medya Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Özelleştirme Hukuku

 

Özelleştirme söz konusu olduğunda büromuz, sadece yerel ve yabancı kuruluşlara değil kamu kuruluşlarına da geniş bir alanda hukuk hizmeti sağlamaktadır. Büromuz özelleştirme konusunda teknik ve pratik bilgiye sahip olmasının yanında, Türkiye için büyük önem arz eden birçok özelleştirme projesinde danışmanlık yapmıştır. Bu projelere ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmaktadır.

 

Büromuz, özelleştirmelerin her safhasında müvekkil şirketlere hukuksal danışmanlık hizmeti vermektedir. Piyasadaki gelişmeleri mercek altında tutarak, müvekkillerin gelecekte karşılaşabilecekleri problem ve sıkıntıları öngörüp, geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

 

Büromuzun faaliyetleri yeniden yapılanma ve özelleştirme prosedürlerinin uygulanması süresince devam eder. Büromuz, şirketler tam rekabetçi ve özelleştirilmiş piyasalarda faaliyet göstermeye başladıktan sonra da hizmetlerini sürdürür. Bu özelleştirme işlemlerinin yanı sıra Büromuz enerji sektöründe de birçok özelleştirme de danışmanlık hizmeti vermiş olup bunlara ilişkin bilgiler enerji hukuku bölümü altında verilecektir.

Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

 

Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.

 

Müvekkillerimizin çeşitlilik arz etmesi, yabancı ülkelerin önde gelen hukuk firmaları ile irtibat kurmaya ve davaları uluslararası boyutta da takip edebilme yeteneğine kavuşmamıza neden oldu. Bugün bünyemizde, halen sürdürmekte olduğumuz uluslararası davalar ve bu davaların çözümü için her an irtibat halinde bulunduğumuz yabancı hukuk firmaları bulunmaktadır.

 

Duruşma yoluna başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için de aynı efektif çözümleri sunmaktayız. Büromuz bünyesinde birçok tahkim davası da çözüme kavuşturulmuştur. Özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye'de uygulanması konusunda büromuz önemli tecrübelere sahiptir. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, inşaat ve benzeri sektörlerdeki ihtilafların çözümlenmesinde tahkim yoluna sık başvurulmaktadır. Ayrıca, ticari yargılama alanında sözleşmeden doğan ihtilaflar ve zararın giderilmesi yönünde de tecrübelerimizden bahsedebiliriz.